Onderwijsadvies

kwaliteitszorg, Profilering van een school en HRM

Kwaliteitszorg

Een van de grote krachten van Bob van den Steenhoven bij het geven van onderwijsadvies is het inrichten van kwaliteitszorg. Een goede kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en organisatie dragen eraan bij dat leerlingen én medewerkers kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving.

Ik geloof heilig in het meerogenprincipe en werk daarom graag samen met gecertificeerd auditoren. Als slager keur je niet je eigen vlees. Ook als het goed gaat, is het van belang om kritisch te blijven en een externe partij in te schakelen om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Vanzelfsprekend is ook het financieel beheer, waaronder financiële continuïteit, rechtmatigheid en doelmatigheid onderdeel van deze audits.

Vaak wordt onderwijskwaliteit verward met de (eind)resultaten van een school. Maar deze resultaten zijn de uitkomst van onderwijskwaliteit. De kwaliteit zelf is onder andere zichtbaar in het handelen van de leerkracht, het onderzoeken van trends in een school en het tijdig bijsturen hiervan. 

Daarom richt ik mij als onderwijsadviesbureau op de manier waarop het bestuur en/of de school de besturing en de randvoorwaarden heeft ingericht aan de hand van een visie op onderwijs, uitgewerkt in ambities en doelen. 

Daarnaast staat de uitvoering hiervan centraal: hoe stuurt het bestuur en/of de school op het realiseren van de visie, ambities en doelen en wat voor kwaliteitscultuur is er? Ten slotte wordt gekeken hoe het bestuur of de school evalueert en analyseert, verantwoording aflegt aan anderen en de samenleving. 

De kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur meet ik onder andere door middel van enquêtes, vragenlijsten, observaties en gesprekken met medewerkers, leerlingen, ouders en externe samenwerkingspartners. De successen vergroot ik samen met de school uit. En waar de verbindingen niet sterk genoeg zijn, bepalen we de vervolgstappen. Daarbij houden we altijd voor ogen wat haalbaar is.

Meer weten? Lees meer info of neem contact op.

Profilering van een school

FESA, als vooruitstrevend onderwijsadviesbureau, ziet kansen die een ander niet opmerkt. Samen zoeken we naar haakjes die voor een school heel gewoon lijken, maar de bouwstenen vormen voor een sterke profilering. De kapstok is het strategisch beleid. Consistente communicatie is in dit proces van essentieel belang. De boodschap en het beeld op de website komen terug tijdens de rondleiding en in de brochure die potentiële nieuwe ouders meekrijgen. Medewerkers en externe partners herkennen zich in het verhaal. In de missie, de visie en de kernwaarden van de school. En heel belangrijk: zij weten de vertaalslag te maken naar het handelen in de klas én daarbuiten.

Kernwaarden beklijven pas als er invulling aan gegeven wordt. Als je als school als kernwaarde hebt dat je omziet naar elkaar en naar je omgeving, maak dan ook die verbinding. Onderzoek daarvoor de mogelijkheden in de omgeving van de school en ga een duurzame relatie aan die gericht is op ‘winst’  voor alle betrokken partijen.

Elke school heeft unieke punten, de zogenaamde ‘unique selling points’. Het maakt dat je als bestuur een breed palet kunt aanbieden en ouders de keuze kunnen maken voor een school die bij ze past. Samen bepalen we het krachtenveld en ontdekken we waar de kansen liggen voor de school. Bob biedt resultaatgerichte ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van teamtrainingen, concreet onderwijsadvies of het leggen van de contacten. 

Nieuwsgierig geworden? Neem contact op.

HRM en een professionele cultuur

Bij het geven van onderwijsadvies behandel ik ook HRM-vraagstukken. Medewerkers bepalen voor een belangrijk deel de kwaliteit van het onderwijs en het succes van de school. Als onderwijsadviesbureau bied ik advies en ondersteuning bij het bij stevig neerzetten van het team. Soms is het nodig moeilijke beslissingen te nemen. Dat gebeurt altijd met oog voor de mens. Samen zorgen we ervoor dat collega’s zich gezien voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen, zodat zij langdurig waardevol zijn voor de organisatie.

Met de huidige arbeidsmarkt is het onder andere van belang dat medewerkers voelen en ervaren dat zij ertoe doen, dat ze kunnen groeien en dat ze gewaardeerd worden. Kortom: dat ze van waarde zijn.

Er zijn veel mogelijkheden om onderwijsprofessionals in hun kracht te zetten en langdurig op een positieve manier aan de organisatie te binden.

Werken aan een professionele cultuur

Uit onderzoek van de inspectie van het onderwijs komt naar voren dat scholen met hoge leerresultaten een sterker ontwikkelde professionele cultuur hebben dan bij scholen met gemiddelde en lage leerresultaten.

 Veiligheid en vertrouwen vormen de basis voor een professionele cultuur. Net als in de klas is een sfeer van veiligheid en vertrouwen basaal voor een goed klimaat in het team. In een veilige leer- en werkomgeving heerst een sfeer van openheid, respect voor verschillen, kunnen geven en nemen en je kwetsbaar durven op te stellen.  In een dergelijke omgeving kunnen medewerkers en samenwerkingspartners met elkaar bespreken hoe je goed onderwijs realiseert en waarin je elkaar kunt aanspreken en feedback kunt geven. Vertrouwen in elkaar en vanuit de schoolleiding werkt daarbij stimulerend om nieuwe stappen te zetten en verantwoordelijkheid te nemen.

Een professionele cultuur wordt ondersteund door een kwaliteitsstructuur waarbij de verwachtingen duidelijk zijn. Daarvoor is het van belang dat er duidelijkheid en overeenstemming is over taken en rollen van leraren en MT. Dit werkt voorspelbaar en draagt bij aan de rust en veiligheid in een team. Uitgangspunt is dat iedereen bijdraagt en iedereen verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het onderwijs. Als lid van het team doe je er toe en daarom worden de teamleden aangesproken om zijn/haar talenten in te zetten en te ontwikkelen en om verantwoordelijkheid te nemen.

Specialisten, bouwoverleggen, commissies en leerteams zorgen voor de benodigde kennis in een team en verdere ontwikkeling en borging hiervan. Belangrijk is tevens dat het inwerken van nieuwe teamleden goed geregeld is, zoals bijvoorbeeld op een van de scholen aan de hand van het eigen handboek van de school ‘de leraar maakt het verschil’.

In een professionele cultuur weten de medewerkers wat ze willen, blijven mensen leren en durven ze keuzes te maken. Leraren en MT wijzen op het belang van blijven leren. Of dit nu een onderzoekende houding, een lerende gemeenschap of lef om te vernieuwen genoemd wordt, de kern blijft het voortdurend nadenken over verbetering van de onderwijskwaliteit en of de school nog handelt in lijn met de missie – visie van de school.

Een professionele cultuur betekent samen werken. Leren en ontwikkelen doe je als team en in samenwerking met je omgeving. Kennis delen, open-deurenbeleid, flitsbezoeken en collegiale consultatie zijn manieren waarop teams samen leren. Samen ontwikkelen betekent ook gewoon hard werken en samen de klus klaren. Medewerkers en samenwerkingspartners benadrukken het belang van samen één doel hebben en kijken naar het eigen aandeel in het ontwikkelproces.

Hoge ambities staan voorop in een professionele cultuur. Leraren en MT’s van scholen met hoge leerresultaten hebben hoge verwachtingen van leerlingen en van elkaar. Ze willen het beste in iedereen naar boven brengen. Ze hebben een drive om goed te presteren en werken met passie.

Randvoorwaarden op orde. Een professionele cultuur ontstaat niet zo maar, het vraagt soms ook aanpassingen van de structuur. Om hoge prestaties te kunnen leveren, moeten de randvoorwaarden op orde zijn. Dit vraagt om een investering van de schoolleiding, de medewerkers en de samenwerkingspartners

Ook een HRM-vraagstuk? Lees meer info of neem contact op.